Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Európsky týždeň boja proti drogám


 • 47. kalendárny týždeň– predposledný novembrový týždeň, termín vyhlásený Európskou komisiou

  Existuje viacero definícií pojmu DROGA, vo všeobecnosti pod ňou rozumieme – akúkoľvek prírodnú alebo synteticky vyrobenú látku s psychotropným účinkom, ktorá po požití spôsobuje chemické, biologické zmeny v organizme a dočasné zmeny v subjektívnom prežívaní. Môže mať priznané postavenie lieku a je schopná vyvolať závislosť. Návykové látky rozlišujeme na legálne (štátom tolerované: alkohol, tabak, niektoré druhy liečiv) a nelegálne (zakázané). Obzvlášť citlivé na užívanie omamných látok sú deti a mladí  ľudia, preto niekoľko varovaní pred d r o g o u – ak ju vezmeš, čo ti hrozí:

  ! Závislosť – môže vzniknúť už po prvom užití drogy. Stane sa tvojím pánom a ty jej otrokom.

  !Zmena správania – spôsobená drogou. Vyvíja sa postupne. Zväčša ide o prejavy, ako strata zodpovednosti voči sebe a okoliu, oslabenie sebakontroly, časté striedanie nálad, strata súdnosti a zábran, zvýšenie agresivity v konaní.

  !Poškodenie zdravia – riziková je každá intoxikácia organizmu drogou. Môžu nastať rôzne zdravotné problémy, duševné poruchy. U gravidných žien je vyvíjajúci sa plod vo zvýšenom riziku.

  !Možnosť infikovania sa – rôznymi infekciami, napr. hepatitídou, infekciou HIV/AIDS, ktoré sa šíria najmä pri injekčnom podaní drogy nesterilnými ihlami.

  !Stret so zákonom – u toxikomanov nie je zriedkavosťou. Trestným činom môže byt, napr. držba, výroba, predaj, obchodovanie s drogami. Tie nie sú lacné a ich zadováženie môže byť príčinou krádeže, lupu, prostitúcie.

  !Riziko predávkovania sa drogou – číha stále. Nikdy nie je isté, akú dávku dokáže organizmus prijať, v akej kvalite je droga ponúknutá, aká kombinácia drog a ich dávok je ešte únosná.

  !Narušenie dobrých vzťahov – droga oberá človeka o priateľov, rodinu, lásku, získané úspechy či postavenie. Celé životné snaženie sa zužuje na jediný cieľ – získať a užiť D R O G U.

  !Závislý človek sa drogy nedokáže zbaviť sám, bez pomoci. Vzniká u neho potreba brať drogu pravidelne a získava ju akýmkoľvek spôsobom.

  !Kvôli droge sa mnohí dopúšťajú násilia a rôznej trestnej činnosti. Ubližujú sebe, rodine i okoliu.

  !Drogy sa netýkajú iba detí. Ony sú však jednou z najohrozenejších skupín. Keďže ich organizmus sa ešte len vyvíja, závislosť u nich vzniká omnoho skôr ako u dospelých.

  !Drogy spôsobujú psychickú aj fyzickú závislosť, čo vedie k zvyšovaniu dávky drogy.

  !Droga sa stáva dôležitejšou ako všetky vzťahy, mení osobnosť človeka, je jediným cieľom života.

  !Kto berie drogu, postupne príde o zdravie, rodinu, priateľov, zamestnanie, školu, radosť a zmysel života.

  !Prvá dávka môže byť zdarma, ďalšie môžu zobrať všetko.

  !Zákernosť drogy spočíva aj v tom, že každá dávka môže byť smrteľná.


  Nebuďme ľahostajní voči svojmu okoliu, všímajme si zmeny správania svojich blízkych, priateľov, spolužiakov.
  Niektoré varovné signály užívania drog je možné rozpoznať:
  Zmena správania – strata pôvodných záujmov, problémy v škole,s disciplínou, nerešpektovanie pravidiel
  Zmena priateľov a partie
  Celková únava, slabosť, spanie cez deň
  Strata chuti do jedla, telesné chradnutie
  Zvláštny rečový prejav
  Oči opuchnuté, podliate (niektoré drogy zužujú iné rozširujú očné zrenice), prázdny, upretý pohľad
  Pri inhalovaní drogy – krvácanie z nosa, prederavenie nosnej priehradky
  Pery vysušené, popraskané, vyrážky okolo úst
  Kožné defekty, stopy po vpichoch
  Celkový úpadok osobnosti
  Nález pomôcok k aplikácii drog (ihiel, striekačiek a i.)
  Miznutie cenností, peňazí

  Čo robiť?

  Drogová závislosť je choroba, ktorú je potrebné liečiť často dlhodobo a jej následky bývajú aj nezvratné. Nevyhnutné je doživotne abstinovať.
  Nenahovárajme si – „mne sa to nemôže stať“. Nikto nie je imúnny voči droge. Podstatné je odolať niekedy aj lákavej ponuke, dokázať povedať „nie“, vedieť odmietnuť.
  Ak sa vyskytne problém, nezostávajme s ním sami. Neriešené krízové životné situácie nám spôsobujú starosti, úzkosť, neprimerané reakcie. Ak sa zdôveríme svojim blízkym či odborníkom, problém ľahšie zvládneme.
  Predchádzajme nude a ničnerobeniu. Nevhodne strávený voľný čas a zvedavosť podporujú túžbu skúsiť niečo nové, riskantné, zakázané.
  Učme sa žiť zdravo. Rozvíjajme dôveru, citové väzby v rodine, pozitívne hodnoty a úctu k životu a zdraviu.

   
  Dôležité kontakty:
  Centrum pre liecbu drogových závislostí Košice, Skladná ul. c. 2, 040 01 Košice, tel.: 055/6222848, e-mail: cpldz.kosice@gmail.com
  Psychosociálne centrum Košice, Jegorovovo námestie c. 5, 040 22 Košice, tel.:055/6719358, -359;
  pobočka – Južná trieda c. 23, 040 03 Košice, tel.: 055/6784520; e-mail:pscentrumke@gmail.com
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice, Karpatská ul. c. 8, 040 01 Košice, tel.: 055/6252981, 6226615, e-mail: skola@pppke.svcmi.sk
  CPPPaP, Bauerova ul. c. 10, 040 01 Košice, tel.: 055/6452737
  CPPPaP, Lidické nám. c. 18, 040 22 Košice, tel.: 055/6711139
  CPPPaP, Galaktická ul. c. 11, 040 12 Košice, tel.: 055/6743630
  CPPPaP pre stredné školy, Zádielska ul. c. 1, 041 32 Košice, tel.: 055/6226615
  CPPPaP, Zuzkin park c. 10, 040 11 Košice, tel.: 055/7871611, -615, -630
  CPPPaP Košice-okolie, Slovenskej jednoty c. 29, 040 04, tel.: 055/6321838, 6322106
  Linka detskej dôvery Košice (bezplatná): 0800117878
  Linka dôvery mládeže Košice (nonstop): 055/6222323
  Linka nádeje Košice (nonstop): 055/6441155
  Toxikologická informačná služba (nonstop): 02/54774166 (okamžitá pomoc v prípade predávkovania)
  Linka dôvery toxikomanov (nonstop): 02/53417464, -467
  Drogový informačný portál: www.infodrogy.sk
  20.11.2012 21:20 | viac »