Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
___________________________ č
Administratíva a korešpondencia AAK
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika AIN
Aplikovaná informatika API
Automatizácia AUT
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Cestná doprava CDO
Cestné vozidlá CEV
Cvičenia z dopravy CVD
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z mechanizácie CME
Cvičná firma CFA
Časti strojov CST
Dane pre podnikateľov DPP
Daňovníctvo DNV
Dejepis DEJ
Dielenské cvičenia DIC
Doprava a manipulácia DPM
Dopravná geografia DOG
Dopravná výchova DOV
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Ekonomika a účtovníctvo EKU
Ekonomika výrobných odvetví EVO
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronika ELK
Elektrotechnické meranie ELM
Elektrotechnika ELK
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty HOV
Hospodárske výpočty HVY
Chémia CHE
Chov hospodárskych zvierat CHZ
Chov hospodárskych zvierat CHZ
Informatika INF
Jazyk maďarský a literatúra JML
Jazyk maďarský a literatúra MJL
Jazyková konverzácia JAK
Kontrola merania KOM
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v slovenskom jazyku KSJ
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Manažment MNZ
Marketing MKT
Matematika MAT
Mechanika MEC
Mechanizácia MEZ
Meranie a diagnostika MED
Náboženská výchova NAB
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBC
Občianska náuka OBN
Odborná konverzácia v SJL OKS
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Pestovanie rastlín PER
Písanie na stroji a korešpondencia PSK
Podnikanie PDN
Podnikanie a služby PAS
Podnikateľská komunikácia PKK
Podnikateľská komunikácia PKO
Podnikateľské analýzy PAL
Poľnohospodársky marketing POM
Poradenstvo pre podnikateľov PPP
Praktická časť odbornej zložky PROZ
Praktické cvičenia PCV
Právna náuka PRN
Prax PRA
Prax PRA
Prevádzková spoľahlivosť strojov PST
Rastlinná výroba RAS
Seminár z anglického jazyka SAJ
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Správanie SPR
Strojárska technológia STT
Strojárske cvičenia STC
Strojníctvo STN
Štatistika STA
Technické kreslenie TCK
Technika administratívy TEA
Technika jazdy TEJ
Telesná a športová výchova TES
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Traktory TRA
Traktory a automobily TRA
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Udržiavanie a opravy UDO
Vedenie motorových vozidiel VMV
Výchova k podnikaniu VKP
Základy elektrotechnických meraní ZER
Základy elektrotechniky ZAE
Živočíšna výroba ZIV

© aScAgenda 2019.0.1121 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.09.2018