Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár školský psychológ upratovačka

Výberové konanie

učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia

Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia, s nástupom od 1. 9. 2018.

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ;  učiteľ strednej školy.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,

            ktorou     sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

            pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení

            neskorších predpisov,

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

 

Iné kritériá a požiadavky:

  • osobnostné a morálne predpoklady.

 

Platové zaradenie a plat:

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z., minimálna mesačná výška platu  je 690,- Eur pri plnom úväzku

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 17.08.2018.

 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

V Moldave nad Bodvou, 20.07.2018

 

 

PaedDr. István Stefán

     riaditeľ školy