Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zásady na OOÚ

Nadpis

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, IČO: 42 102 341, Hlavná 54,
045 01  Moldava nad Bodvou, kontaktné údaje: 055/4602139,

spopsmoldava@mail.t-com.sk, www.SOSmoldava.edupage.org

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01  Moldava nad Bodvou prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu : ochranaOU.sosmoldava@azet.sk, alebo číslo  : 055/4602139

alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: Eva Faithová

 

 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Názov informačného systému

Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Právny základ

Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  zákon NR SR č. 312/2001
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.595/2003Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, z. NRSR č.462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
NR SR č. 84/2014 Z. z., zákon NR SR č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy, zákon č. 204/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 470/2011Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa  zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení  tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ – technik BOZP, sprostredkovateľ
na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Odborový zväz PŠaV na Slovensku, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Osobný spis zamestnanca – 70 rokov od narodenia,
 • Dovolenky – 3 roky,
 • Dochádzka, evidencia pracovného času – 3 roky,
 • Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,
 • Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov,
 • Mzdové listy – 20 rokov,
 • Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...) – 5 rokov,
 • Dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) – 70 rokov od narodenia,
 • Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy) – 5 rokov,
 • Hmotná núdza – 10 rokov,
 • Ľahké úrazy – 5 rokov,
 • Ťažké úrazy – 5 rokov,  
 • Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví – 5 rokov,
 • Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy
  z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov - 5 rokov,
 • Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

2 EVIDENCIA ŽIAKOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch strednej odbornej školy, ktorá pripravuje žiakov

v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností
a môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

Názov informačného systému

Evidencia žiakov strednej odbornej školy

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch
a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
zriaďovateľ, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Triedna kniha – 10 rokov,
 • Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia,
 • Katalógový list žiaka – 60 rokov od narodenia,  
 • Osobný spis žiaka – 10 rokov,  
 • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 5 rokov po ukončení štúdia,
 • Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov
  od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu - 5 rokov po ukončení štúdia,
 • Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka – 5 rokov po ukončení štúdia,
 • Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy
  z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov,
 • Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia) – 5 rokov,
 • Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi – 10 rokov,
 • Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia,
 • Zahraniční študenti – 5 rokov,
 • Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov,
 • Vylúčenie zo štúdia – 10 rokov,
 • Písomné práce žiakov – 3 roky,
 • Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov,
 • Zaradenie podľa odborných činností – 5 rokov,
 • Štipendiá – 10 rokov,
 • Maturitné skúšky:
 • Organizácia – 5 rokov,
 • Písomné práce – 5 rokov,
 • Praktické maturitné skúšky – 5 rokov,
 • Monitoring – 5 rokov,
 • Prestupy žiakov – 5 rokov.  

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

3 EVIDENCIA ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Účel spracúvania osobných údajov

 

Školský internát zabezpečuje žiakom základných
a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. Vytvára podmienky
pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.

Názov informačného systému

IS Evidencia žiakov školského internátu

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte, zákonom o rodine, zákonom NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

 • Zriaďovateľ,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Denník výchovných skupín – 10 rokov,
 • Ročný program DM - 5 rokov,
 • Mesačné programy VVČ skupín – 5 rokov,
 • Domová kniha – 5 rokov,
 • Harmonogram služieb pre vychovávateľov DM – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

4 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
.

Názov informačného systému

IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,
 • Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

5 EVIDENCIA HOSTÍ TURISTICKEJ UBYTOVNE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Školský internát poskytuje služby aj v oblasti ubytovania.
V rámci svojho predmetu činnosti plní funkciu turistickej ubytovne pre návštevníkov mesta, podnikateľov, cudzincov, zájazdové skupiny, najmä v čase prázdnin a víkendov. Hlavným účelom v predmetnom IS je evidencia ubytovaných hostí v Knihe ubytovaných hostí.

Názov informačného systému

IS Evidencia hostí turistickej ubytovne

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

 • Policajný zbor (Oddelenie cudzineckej polície),
 • VÚC,
 • Iné oprávnené subjekty,
 • Kontrolné orgány, orgány verejnej správy, iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Kniha ubytovaných hostí – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

6 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Účel spracúvania osobných údajov

 

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb
do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

Názov informačného systému

IS Centrum voľného času

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR
č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zriaďovateľ, kontrolné orgány, orgány verejnej správy

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

-      Osobný spis žiaka – 10 rokov

-      Záujmové útvary ( Záznam o práci v ZÚ, tematické
plány ZÚ, triedna kniha) - 5 rokov,

-      Zaradenie podľa odborných činností – 5 rokov, 

-      Prihláška na činnosť v CVČ – 5 rokov. 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

7 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie informácií o organizovaných podujatiach, aktivitách prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno.

Názov informačného systému 

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

8 EVIDENCIA NÁVŠTEV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Základným účelom je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

Názov informačného systému

IS Evidencia návštev

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, za účelom identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov

Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Kniha návštev – 1 rok

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

9 AUTOŠKOLA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
IS je zabezpečenie odborného výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a príprava na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti.

Názov informačného systému

IS Autoškola

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. – cestným zákonom, zákonom NR SR
č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, vyhláškou č. 9/2009, ktorou sa vykonáva cestný zákon a súvisiacimi právnymi predpismi).

Kategórie príjemcov

 • Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemnú komunikáciu,
 • Obvodný úrad dopravy,
 • Okresný dopravný inšpektorát – Okresné riaditeľstvo policajného zboru.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobný spis žiaka – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

10 ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA

Účel spracúvania osobných údajov

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracovaniu osobných údajov žiadateľov o základný kurz zvárania.

Názov informačného systému

IS Zváračské kurzy

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Výskumný ústav zváračský PI SR, Bratislava

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Osobný spis žiaka – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

11 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

Názov informačného systému

IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

30 dní

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

12 SŤAŽNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Názov informačného systému

IS Sťažnosti

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Sťažnosti – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

13 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu
k informáciám.

Názov informačného systému

IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov

žiadatelia, orgány verejnej moci

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

14 SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov informačného systému

IS Správa registratúry

Právny základ

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Bežná korešpondencia – 3 roky

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

15 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR
č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Názov informačného systému

IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právny základ

Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Podnety – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

16 RADA ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

Názov informačného systému

IS Rada školy

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov v predmetnom IS je súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Rada školy – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

17 KNIŽNICA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Školská knižnica je súčasťou školy a slúži na informačné
a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.

V zmysle § 15 Zákona o knižniciach:

a) Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

b) Základné knižnično-informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a ústne faktografické a bibliografické informácie.   Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne.

c) Špeciálne knižnično-informačné služby sú najmä písomné bibliografické informácie, rešerše,  medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším  informačným zdrojom, prehľadové štúdie, poskytovanie kópií knižničných dokumentov,12) preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií. Špeciálne knižnično-informačné služby sa môžu poskytovať za primeranú úhradu.

d)Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v knižničnom a výpožičnom poriadku.  

 

Školská knižnica najmä:

a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,

c) pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,

d) pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu

 

vo vyučovaní jednotlivých predmetov

a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní,

e) poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.

 

Knižnica v zmysle Čl. 3 Smernice MŠ SR č. 8/2006 Z. z.
v rámci zabezpečovania ďalších úloh:

a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom
a zamestnancom,

c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov, pomocnú odbornú evidenciu periodík,

d) vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade

s osobitným predpisom a evidenciu výpožičiek,

e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,

f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov

na vyučovanie,

g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných

na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní,

h) pripravuje učebné pomôcky a programy

pre informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými

a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít,

k) vypracúva koncepčný zámer rozvoja knižnice.

Názov informačného systému

IS Knižnica

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje výslovný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov v rámci informačného systému Knižničný, v súlade s §11 zákona NR SRč.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení. Súčasťou školy, v zmysle § 10 zákona NR SR
č. 183/2000 o knižniciach o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej ktorá utvára knižničný fond využívaný na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy.

Kategórie príjemcov

Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Výpožičné lístky – 1 rok

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

18 ZMLUVNÉ VZŤAHY – PRENÁJOM PRIESTOROV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku prevádzkovateľa fyzickým osobám.

Názov informačného systému

Zmluvné vzťahy – prenájom priestorov

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Nájomné zmluvy – 10 rokov

     

 

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

19 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

Názov informačného systému

IS Verejné obstarávanie

Právny základ

Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Nadlimitné – 10 rokov,
 • Podlimitné – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

 20 ŠTIPENDIÁ

Účel spracúvania osobných údajov

 

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
v predmetnom informačnom systéme Štipendiá je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.

Názov informačného systému

IS Štipendiá

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené §149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výslovným súhlasom dotknutej osoby
so spracúvaním jej osobných údajov v rámci informačného systému Štipendiá, v súlade so zákonom NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

Centrum vedecko-technických informácií SR, Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Štipendiá – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

21 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Názov informačného systému

Ekonomicko-účtovný

Právny základ

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • Podklady pre zostavenie miezd – 5 rokov,
 • Výplatné listiny – 10 rokov,
 • Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne – 10 rokov,
 • Daňové výkazy – 10 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

22 EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov informačného systému 

Evidencia SZČO

Právny základ

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

23 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

§ 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

III.24 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

 

25 MOBILITY

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o mobilite účastníka mobility - žiaka školy.

Názov informačného systému 

IS Mobility

Právny základ

Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+

Kategórie príjemcov

 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+
  pre vzdelávanie a odbornú prípravu,
 • partnerské školy,
 • Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
 • Európsky dvor audítorov,
 • iné zákonom oprávnené subjekty.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. Údajov

 • Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia,
 • Zahraniční študenti – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

26 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej                        pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Názov informačného systému 

IS Projekty zo štrukturálnych fondov

 

Právny základ

Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                          a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

Kategórie príjemcov

Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Projekty – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa