Voľné pracovné miesta

Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika, elektronika

- Elektrotechnik.pdf

Majster odbornej výchovy  

- Praktická žena.pdf

- Technické služby v autoservise.pdf

- Lesná výroba.pdf

2% dane

Darujte nášmu rodičovskému združeniu 2% z dane a pomôžte nám tak skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

Všetkým Vám vopred ďakujeme. 

Predvyplnený formulár nájdete tu: 

Vyhlásenie 2%.pdf

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 26.9.2020)
Adrián Horváth (I.AM)
Bc.Edita Sanislová
Zajtra (Nedeľa 27.9.2020)
Petra Janočková (I.A)

NOVINKY

 • Milí študenti, vážení rodičia!
  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (streda) o 8:30 hod. v budove školy na Hlavnej ulici č.54 v Moldave nad Bodvou pre žiakov 1. ročníkov a na školskom dvore pre žiakov vyšších ročníkov.

  Poprosíme všetkých zúčastnených, aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia.


  Nezabudnite si so sebou doniesť rúška a rodičmi podpísané tlačivá:

  - Zdravotný dotazník.pdf

  - Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

 • Na základe odporúčania zriaďovateľa školy na našej škole pokračuje dištančné vzdelávanie do 29.06.2020.

  Termíny ukončenia školského roka:

  • 23.6.2020 — Uzavretie klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2019/2020
  • 24.6.2020 — Klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka 2019/202
  • 30.6.2020 — Odovzdávanie vysvedčení za dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR

 • Riaditeľ Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Hlavná 54 v Moldave nad Bodvou rozhodol, že sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v odboroch:

  - 4532K agromechatronik 9 miest

  - 2964H cukrár - 4 miesta

  - 3686F stavebná výroba - 5 miest

  - 3178F výroba konfekcie - 9 miest

  - 5479F lesná výroba - 10 miest

  Zákonný zástupca podáva prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest do 19. júna 2020.

  Prijímacie konanie sa uskutoční 22. júna 2020 administratívnou formou. Výsledky budú zverejnené v daný deň po 14:00 hod. na stránke školy www.sosmoldava.edupage.org.

 • Informácia o počte voľných miest v odboroch:

  - 4532K agromechatronik

  - 2964H cukrár

  - 3686F stavebná výroba

  - 3178F výroba konfekcie

  - 4579F lesná výroba

  Viac informácií nájdete: Voľné miesta

 • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

  Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021

  Dôležité termíny a informácie:

  Do 15.5.2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí prihlášku cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu spopsmoldava@mail.t-com.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

  Do 29.5.2020 riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy.

  Do 4.6.2020 zákonný zástupca uchádzača oznámi, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na strednú školu.

 • Riaditeľ školy stanovil, že predmety Odborný výcvik, Praktické cvičenia, Prax a Elektrotechnické merania sa nebudú klasifikovať v II. polroku školského roka 2019/2020, pretože podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Na koncoročnom vysvedčení sa budú tieto predmety hodnotiť slovom absolvoval.

Fotogaléria