Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

 • Výberové konanie

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia, s nástupom od 1. 9. 2018.

  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 29.06.2018.

   

 • Prijímacie skúšky
  4. 6. 2018

  2. kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky do študijných a učebných odborov v ďalšom termíne do I. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia 19. júna 2018. Prihlášky na štúdium je možné doručiť na sekretariát školy do 11. júna 2018.

   

 • Verejné obstarávanie
  11. 6. 2018

  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou ako správca majetku vo  vlastníctve  Košického  samosprávneho  kraja,  ponúka  na prenájom:

  nebytový priestor o výmere 186,60 m2 ( jedna miestnosť – dielňa) v prízemnej budove so samostatným vstupom z dvora (budova súp.č. 1416 na pozemku registra C KN parc. č. 870)

  a časť spoločných priestorov o výmere 38,00 m2  (sociálne zariadenie) so samostatným vstupom z dvora (budova súp.č. 1420 na pozemku registra C KN parc.č. 861), v katastrálnom  území  Medzev  vedené  na  LV č. 4999, nachádzajúce  sa  v objekte  Strednej odbornej  školy  –  Szakközépiskola  na  ulici  Kováčska č.  53  v Medzeve, 

  na  dobu  neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, za ročné nájomné minimálne vo výške 17,00 €/m2.Ponúkané priestory budú prenajaté len ako celok.

  Posledný  deň  prijímania  ponúk:  06.07.2018  do  12:00 hod

   

 • Súťaž agromechatronikov

  V dňoch 6. a 7. júna 20018 sa žiaci 1. G triedy /agromechanici/ zúčastnili podujatia organizovanom odborným garantom experimentálného študijného odboru Agromechatronik, ktorým je Agrion (združenie predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku).

  Naši žiaci  sa zúčastnili testovania vedomostí z látky odborných predmetov prebratej v prvom ročníku od začiatku školského roka. Toto testovanie tiež organizoval vyššie spomínaný Agrion v Agroinštitúte Nitra. Okrem klasického písomného testu bol aj test zručnosti z odborného predmetu Technické kreslenie (priraďovali súčiastky k výkresom na čas).

  Celkovo je možné účinkovanie našich žiakov na tejto testovacej súťaže hodnotiť ako výborné.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň otvorených dverí
  17. 1. 2018

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola oznamuje ctenej verejnosti, že dňa 6. marca 2018 (utorok) sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne očakávame všetkých študentov a ich rodičov. Príďte a buďte súčasťou jedného príjemného dňa

 • Tradičný beh SOŠ

  Dňa 06.10.2017 v piatok so začiatkom o 10,00 hod. v Moldave nad Bodvou  v priestore športového areálu Aréna (pod kopcom) sa uskutočnil XXXIX. ročník tradičného behu SOŠ – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou.Športové súťaže prebiehali v týchto kategótiách:

  • Dorastenky (bez vekovejhranice) – dĺžka trate 1000 m
  • Mladší dorast (od 1.9.2000 a mladší) – dĺžka trate 1500 m

  • Starší dorast (do 31.8.2000 a starší) – dĺžka trate 2000 m

  • Tlaky na lavičke – kategória dorast do 75 kg váhy tela

  • Tlaky na lavičke –kategória dorast nad 75 kg váhy tela

  • Tlaky na lavičke – dorastenky

  Fotografie z tohto podujatia organizovaného našou školou si môžte pozrieť vo fotogalérii Tradičného behu SOŠ.

 • Medzinárodný turnaj v malom futbale

  Dňa 5.10.2017 SOŠ Moldava n. B., EP Medzev organizovala Medzinárodný turnaj v malom futbale na futbalovom štadióne v Jasove. Turnaja sa zúčastnili žiacke družstvá EP Medzev, EP Jasov, EP Moldava n. B., SOŠ Moldava n. B,  EP Turňa a   Tornanádaska. Fotky z turnaja sú vo fotogalérii Medzinárodný turnaj v malom futbale

 • Zahájenie školského roka 2017/2018

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou Oznamuje, že slávnostné  zahájenie školského roka 2017/2018 pre študijné odbory sa uskutoční dňa 4. 9. 2017  o 9.00 hod. v zasadačke  školy.

 • Verejné obstarávanie
  2. 8. 2017

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie studeného stravovania žiakom elokovaných pracovísk

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 23.8.2017 do 15:30

  podrobnosti nájdete TU

 • Verejné obstarávanie
  7. 7. 2017

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie stravovania pre zamestnancov školy

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 31.7.2017 do 15:30

  Kompletné znenie výzvy nájdete TU

 • 2.kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky v ďalšom termíne do I. ročníka študijných odborov pre školský rok 2017/2018 sa uskutočnia 20. júna 2017.

  Prihlášky na štúdium je možné doručiť na sekretariát školy do 15. júna 2017.

  Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok sú rovnaké ako kritériá pre 1. kolo a tie sú zverejnené na v sekcii prijímacie skúšky.

 • Videá našich aktivít
  11. 5. 2017

  Na stránke Videá našich aktivít pribudli nové videá

 • Deň otvorených dverí

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola oznamuje ctenej verejnosti, že dňa 1.marca 2017 (streda) sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne očakávame všetkých študentov a ich rodičov. Príďte a buďte súčasťou jedného príjemného dňa

 • Študijné odbory

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola oznamuje žiakom 9.ročníkov, rodičom a učiteľom, že od šk. roka 2017/18 otvára nový štvorročný experimentálny študijný odbor                    AGROMECHATRONIK 

                    V Košickom a Prešovskom kraji otvorený jedine u nás !!!

   

 • - Obrázok 1

 • 60. výročie založenia školy

  60. výročie založenia školy - Obrázok 1