Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Škola podnikania Technika a prevádzka dopravy Mechanizácia pôdohospodárstva Agromechatronik

Štud. odbor: Škola podnikania

 

Stredná škola podnikania

študijný odbor: 63416 Škola podnikania

vyučovací jazyk   slovenský, maďarský

Popis školského vzdelávacie programu 6341M škola podnikania

Študijný odbor:

6341M škola podnikania

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Školský vzdelávací program konkretizuje požiadavky ŠVP na všeobecné a odborné vzdelávanie žiakov v odboroch príslušných do skupiny odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.

Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie.

Odborné vzdelávanie tejto skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu a spoločného stravovania, starostlivosti o vzhľad človeka a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym povolaniam. Dôraz je položený na  prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi.

Školský vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval výchovu a vzdelávanie, ktoré nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať  a nachádzať zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu.

Cieľom všeobecného vzdelávania je rozšíriť všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy, ich osobnostné a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére, orientovať sa a uplatniť na trhu práce i v súkromnom a občianskom živote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať.   

Táto oblasť vzdelávania je zameraná používanie odbornej terminológie tak v slovenskom ako aj v cudzom jazyku, ďalej na prezentáciu profesionálnej hrdosti, na zvolenie správneho prístupu k zákazníkovi, k využívaniu ekologických technológií a tiež na zdokonaľovanie v informačných systémoch. Vzdelávací program poskytuje základné princípy etickej a náboženskej výchovy a základné vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti.

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im odpovedajúcim čiastkových kompetencií (t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov).

Vzdelávacie oblasti odbornej zložky vzdelávania vymedzujú učivo spoločné pre všetky odbory tejto skupiny vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu. Predstavujú teda povinný základ odborného vzdelávania danej skupiny. Sú zvolené tak, aby tvorili ucelený súbor, ktorý vytvára predpoklady  pre kvalitnú prípravu absolventov. Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiakov k získaniu základných poznatkov z makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, podnikových činností, účtovníctva a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti zo základov  podnikania a manažmentu, pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, služieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Umožní žiakom získať vedomosti z umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre kvalitný výkon povolania osvojenou technikou a technologickými postupmi v súladu s požiadavkami zákazníka, estetickými zásadami, modernými trendmi a novými vedeckými poznatkami. Poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti  používaných materiálov a surovín, o materiálovom a technickom zariadení a vybavení prevádzok. Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava si žiaci osvojujú zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon pracovných činností vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách služieb.  

Potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiaci získavajú v teoretickom a praktickom vyučovaní. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov a schválených ŠkVP.

 

Základné údaje o štúdiu študijného odboru 6341M škola podnikania

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

4 roky

Študijný odbor je určený pre:

dievčatá, chlapcov

Podmienky na prijatie do študijného odboru:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • vykonanie MONITORU 9
 • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou študijných výsledkov 6., 7., 8. a 9. ročníka ZŠ

Podmienky úspešného ukončenia vzdelávania:

 • úspešné ukončenie štvorročného vzdelávacieho programu potvrdené koncoročnými vysvedčeniami

Spôsob ukončenia vzdelávania :

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške;

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

- samostatne zárobkovo činné osoby

- živnostníci, podnikatelia,

- stredné články riadenia priemyselných,                                             poľnohospodárskych a obchodných podnikov

Nadväzná odborná príprava:

možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokej škole v príbuzných odboroch, alebo odboroch ktoré poskytujú vyššie odborné vzdelanie

 

 

 

 

Charakteristika absolventa študijného odboru 6341M škola podnikania

 

Študijný odbor:

6341M škola podnikania

Forma, spôsob a organizácia štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

     Absolvent študijného odboru 6341M škola podnikania je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

     Pre kvalifikovaný  výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym, kedy rozhodovať samostatne a kedy na základe tímovej konzultácie. Má byť schopný organizovať svoj čas, svoju prácu, vyrovnávať sa so stresom v práci a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent sa trvalo zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, je manuálne zručný a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade s právnymi a spoločenskými normami, humanizmu, vlastenectva a demokracie.

     Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne právneho zamerania.

 

Kompetencie absolventa študijného odboru 6341M škola podnikania

Vzdelávanie v ŠkVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na stupni vzdelania ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠkVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie.

Kľúčové kompetencie absolventa študijného odboru 6341M škola podnikania 

 1. Komunikativne a socialno-interakčne sposobilosti

     Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie..

Absolvent má:

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

- ovládať operácie pri práci s počítačom,

- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce.

 1. Intrapersonalne a interpersonalne sposobilosti

     Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, semazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Absolvent má:

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,

- overovať a interpretovať získané údaje,

- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

 

 1. Schopnosť tvorivo riešiť problémy

     Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Absolvent má:

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

 1. Podnikateľske sposobilosti

     Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony. Absolvent má:

- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

- samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

- viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

- pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

- využívať marketingový manažment,,

- ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

- rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

- myslieť systémovo a komplexne,

- prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

- rešpektovať právo a zodpovednosť,

- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

- mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojími predpokladmi a ďalšími možnosťami.

 1. Sposobilosť využivať informačne technologie

     Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase. Absolvent má:

- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

- komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním.

 1. Sposobilosť byť demokratickym občanom

     Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plno hodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne.

Absolvent má:

- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

- preukazovať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky,

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete.

 

Všeobecne kompetencie

Absolvent má:

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, - rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

- ovládať a doržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.

 

Odborné kompetencie absolventa študijného odboru 6341 M škola podnikania

 1. Požadované vedomosti
Absolvent má:
 • aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti,
 • chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi,
 • ovládať podstatu podnikovej činnosti,
 • poznať právne formy podnikania,
 • mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve,
 • mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou,
 • orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
 • mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,
 • poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi,
 • samostatne rozhodovať o pracovných problémoch.
Absolvent vie:                                                                        
 • pracovať na PC na užívateľskej úrovni,   
 • uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,
 • aplikovať v praxi obchodnopodnikateľské aktivity a zásady marketingu,
 • ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh,
 • dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia,
 • pracovať v tíme,
 • základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi.
 1. Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      
Absolvent sa vyznačuje:
 • empatiou, toleranciou, 
 • vytrvalosťou, flexibilitou,
 • kreativitou, komunikatívnosťou,
 • spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou,
 • diskrétnosťou a zodpovednosťou.

 

UČEBNÝ PLÁN

 

Študijný odbor : 6341M škola podnikania

Vyučovací jazyk : slovenský

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Skratky predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

Celkový počet hodín

 

 

spolu

1.

2.

3.

4.

 

Všeobecné vzdelávanie

 

68

21

21

15

11

2176

Jazyk a komunikácia

 • Slovenský jazyk a literatúra a)
 • Anglický jazyk a) b)
 • Nemecký jazyk a) b)

 

SJL

ANJ

NEJ

34

12

12

10

 

3

3

3

 

3

3

3

 

3

3

2

 

3

3

2

1088

384

384

320

Človek, hodnoty a spoločnosť

 • Etická výchova/Náboženská výchova c)
 • Dejepis
 • Občianska náuka

 

ETV/NBV

DEJ

OBN

7

2

2

3

 

1

1

1

 

1

1

1

 

-

-

1

 

-

-

-

224

64

64

96

Človek a príroda

 • Biológia
 • Geografia

 

BIO

GEG

6

3

3

 

1

1

 

1

2

 

1

-

 

-

-

192

96

96

Matematika a práca s informáciami

 • Matematika
 • Informatika a)

 

MAT

INF

13

11

2

 

4

1

 

3

1

 

3

-

 

1

-

416

352

64

Zdravie a pohyb

 • Telesná výchova a) d)

 

TEV

8

8

 

2

 

2

 

2

 

2

256

256

Odborné vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 • teoretické vzdelanie

 

38

8

7

14

9

1216

Ekonomika

EKO

6

3

3

-

-

192

Účtovníctvo

UCT

6

-

2

2

2

192

Administratíva a korešpondencia a)

ADK

6

2

-

2

2

192

Podnikateľská komunikácia

PKK

2

2

-

-

-

64

Právna náuka

PRN

4

-

-

2

2

128

Manažment

MNZ

3

-

-

3

-

96

Podnikanie

PDN

4

-

2

2

-

128

Marketing

MKT

2

-

-

2

-

64

Hospodárske výpočty

HVY

1

1

-

-

-

32

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Bankovníctvo

BAK

1

-

-

1

-

32

Daňovníctvo

DNV

2

-

-

-

2

64

 • praktická príprava g)

 

26

4

5

4

13

832

Ekonomika a)

EKO

2

2

-

-

-

64

Účtovníctvo a)

UCT

4

-

1

2

1

128

Ekonomické cvičenia a)

EKC

4

-

-

-

4

128

Podnikanie

PDN

1

-

1

-

-

32

Marketing

MKT

2

-

-

-

2

64

Aplikovaná informatika a)

API

8

2

3

2

1

256

Cvičná firma a)

CFA

3

-

-

-

3

96

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

SPOLU

 

132

33

33

33

33

4224

 

UČEBNÝ PLÁN

Študijný odbor : 6341M škola podnikania

Vyučovací jazyk : maďarský

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Skratky predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

Celkový počet hodín

 

 

spolu

1.

2.

3.

4.

 

Všeobecné vzdelávanie

 

79

24

23

18

14

2528

Jazyk a komunikácia

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra a)
 • Maďarský jazyk a literatúra a)
 • Anglický jazyk a) b)
 • Nemecký jazyk a) b)

 

SJL

MJL

ANJ

NEJ

46

12

12

12

10

 

3

3

3

3

 

3

3

3

3

 

3

3

3

2

 

3

3

3

2

1472

384

384

384

320

Človek, hodnoty a spoločnosť

 • Etická výchova/Náboženská výchova c)
 • Dejepis
 • Občianska náuka

 

ETV/NBV

DEJ

OBN

7

2

2

3

 

1

1

1

 

1

1

1

 

-

-

1

 

-

-

-

224

64

64

96

Človek a príroda

 • Biológia
 • Geografia

 

BIO

GEG

5

3

2

 

1

1

 

1

1

 

1

-

 

-

-

160

96

64

Matematika a práca s informáciami

 • Matematika
 • Informatika a)

 

MAT

INF

13

11

2

 

4

1

 

3

1

 

3

-

 

1

-

416

352

64

Zdravie a pohyb

 • Telesná výchova a) d)

 

TEV

8

8

 

2

 

2

 

2

 

2

256

256

Odborné vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 • teoretické vzdelanie

 

35

7

7

13

8

1120

Ekonomika

EKO

5

2

3

-

-

160

Účtovníctvo

UCT

6

-

2

2

2

192

Administratíva a korešpondencia a)

ADK

6

2

-

2

2

192

Podnikateľská komunikácia

PKK

2

2

-

-

-

64

Právna náuka

PRN

4

-

-

2

2

128

Manažment

MNZ

2

-

-

2

-

64

Podnikanie

PDN

4

-

2

2

-

128

Marketing

MKT

2

-

-

2

-

64

Hospodárske výpočty

HVY

1

1

-

-

-

32

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Bankovníctvo

BAK

1

-

-

1

-

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

 • praktická príprava g)

 

26

4

5

4

13

832

Ekonomika a)

EKO

2

2

-

-

-

64

Účtovníctvo a)

UCT

4

-

1

2

1

128

Ekonomické cvičenia a)

EKC

4

-

-

-

4

128

Podnikanie

PDN

1

-

1

-

-

32

Marketing

MKT

2

-

-

-

2

64

Aplikovaná informatika a)

API

8

2

3

2

1

256

Cvičná firma a)

CFA

3

-

-

-

3

96

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

SPOLU

 

140

35

35

35

35

4480

Účelové kurzy a odborná prax

 

 

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

Celkový

počet

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia i)

-

-

3 dni

-

3 dni

 

Účelové cvičenie j)

2 dni

2 dni

-

-

4 dni

 

Kurz pohybových aktivít v prírode i) k)

1 deň

2 dni

-

-

3 dni

 

Odborná prax e) f)

-

-

60 hod.

60 hod.

120 hod.

 

                           

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Kurz na ochranu života a zdravia i)

-

-

1 (3 dni)

-

Účelové cvičenie j)

1 (2 dni)

1 (2 dni)

-

-

Kurz pohybových aktivít v prírode i) k)

1 (1 deň)

1 (2 dni)

-

-

Odborná prax e) f)

-

-

2

2

Maturitná skúška

-

-

-

2

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie...) h)

5

4

3

2

Účasť na odborných akciách

-

1

1

1

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu

 1. Trieda sa môže na niektorých predmetoch deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia, podmienok školy.
 2. Vyučuje sa jeden z dvoch cudzích jazykov: jazyk anglický alebo jazyk nemecký. Výučba cudzieho jazyka sa realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v každom ročníku – v odboroch 3765M a 4243M.

Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a jazyk nemecký. Výučba prvého cudzieho jazyka sa realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v každom ročníku. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku – v odbore 6341M.

 1. Predmety etická výchova, alebo náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov. Na vyučovanie predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Predmety sa neklasifikujú. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.
 2. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do dvojhodinových celkov.
 3. Odbornú prax je možné realizovať aj v priestoroch školy, ak má škola vhodné podmienky, alebo na pracoviskách mimo školy v zmysle platných zásad praktického vyučovania na stredných školách.
 4. Odbornú prax je žiak povinný absolvovať v plnom rozsahu. Ak žiak neabsolvuje časť praxe zo zdravotných dôvodov, riaditeľ školy môže v odôvodnených prípadoch žiaka ospravedlniť a určiť náhradu praxe poverením žiaka inými odbornými praktickými úlohami, alebo nariadiť vykonanie zvyšku praxe na pracovisku v náhradnom termíne.
 5. Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení. Na praktickom vyučovaní sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov.
 6. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní.
 7. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín.
 8. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.
 9. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu troch vyučovacích dní, v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). 

l)  Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je 33 hodín v každom ročníku pre vyučovací jazyk slovenský a 35 hodín v každom ročníku pre vyučovací jazyk maďarský.