Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

kritériá na prijímacie skúšky Termín konania prijímacích skúšok Výsledky prijímacích skúšok 2. kolo prijímacích skúšok

Stredná odborná škola –Szakközépiskola

Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou

Telefón: 055/4602139    Fax: 055/4602435   e-mail: spopsmoldava@mail.t-com.sk

 

KRITÉRIÁ

prijímacích skúšok na prijatie uchádzačov do 1. ročníka

  pre školský rok 2018/2019

     

 

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou prijíma v školskom roku 2018/2019 žiakov na štúdium do 1. ročníka v nasledovných odboroch:

   

študijné odbory (ISCED 3A) – štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Kód odboru:

Názov odboru:

Vyučovací jazyk:

Počet tried

Počet žiakov

4532 K

agromechatronik

slovenský

1

24

3765 M

technika a prevádzka dopravy

slovenský, maďarský

2

20

6341 M

škola podnikania

slovenský, maďarský

16

 

učebné odbory (ISCED 3C) – trojročné štúdium

Kód odboru:

Názov odboru:

Vyučovací jazyk:

Počet tried

Počet žiakov

2487 H 01

autoopravár - mechanik

slovenský

1

8

3152 H 02

krajčír – dámske odevy

slovenský

8

2964 H

cukrár

slovenský

10

 

učebné odbory (ISCED 2C) – dvojročné štúdium

Kód odboru:

Názov odboru:

Vyučovací jazyk:

Počet tried

Počet žiakov

 

3178 F

výroba konfekcie

slovenský

1,5

36

 

3686 F

stavebná výroba

slovenský

0,83

18

 

2498 F

technické služby v autoservise

slovenský

0,83

22

 

3161 F

praktická žena

slovenský

0,5

12

 

4579 F

lesná výroba

slovenský

0,33

10

 

 

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY NA PRIJÍMANIE DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  (ISCED 3A)

 

A/ Prijatie BEZ prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok sú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní 2018 žiakov 9. ročníkov  dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % a viac.

B/ Prijatie NA ZÁKLADE prijímacej skúšky

  1. kolo prijímacích skúšok:

14.05.2018 (pondelok) – 1. termín

17.05.2018 (štvrtok) – 2. termín

  1. kolo prijímacích skúšok

19.06.2018 (utorok)

 

Profilové predmety:

 

Triedy s vyučovacím jazykom slovenským:

3765 M technika a prevádzka dopravy – slovenský jazyk a literatúra, matematika

4532 K agromechatronik – slovenský jazyk a literatúra, matematika

6341 M škola podnikania – slovenský jazyk a literatúra, matematika

Triedy s vyučovacím jazykom  maďarským:

3765 M technika a prevádzka dopravy – maďarský jazyk, slovenský jazyk a slov. literatúra, matematika

6341 M škola podnikania  – maďarský jazyk, slovenský jazyk a slov. literatúra, matematika

 

Poradie prijímaných žiakov sa určí na základe súčtu bodov:

 1. z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
 2. z prospechu na ZŠ
 3. z výsledku prijímacích skúšok (testov) z profilových predmetov.

 

Stanovenie počtu bodov:

 1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • k dosiahnutým % sa priraďujú body podľa kľúča v tabuľke
 • maximálny počet je 10 bodov

dosiahnuté %

100 – 90,00

89,90 –80,00

79,90 -70,00

69,90 -60,00

59,90 -50,00

body

10

9

8

7

6

 

dosiahnuté %

49,90 -40,00

39,90 -30,00

29,90-20,00

19,90 -10,00

pod 10%

body

5

4

3

2

0

 

 

 1. Prospech žiakov zo ZŠ
 • počíta sa celkový priemer známok za 6.,7., 8. ročník a polročných známok za 9. ročník
 • celkový priemer sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta
 • body sa prideľujú podľa kľúča v tabuľke
 • maximálny počet je 20 bodov.

 

priemer

body

priemer

body

priemer

body

1,00 – 1,25

20

1,86 – 2,05

12

2,76 – 2,94

4

1,26 – 1,45

18

2,06 – 2,25

10

2,95 – 3,14

2

1,46 – 1,65

16

2,26 – 2,45

8

3,15 a viac

0

1,66 – 1,85

14

2,46 – 2,75

6

 

 

 

 1. Prijímacia skúška

Prijímacia skúška z overenia vedomostí prebieha formou testov z profilových predmetov. Úlohy v testoch budú v súlade s obsahom a rozsahom učiva určeného vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania základnej školy a obsahovo budú korešpondovať s testami   z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ.

a) odbory 3765M technika a prevádzka dopravy, 6341M škola podnikania

Maximálny počet získaných bodov:

pre vyučovací jazyk slovenský:

3765 M technika a prevádzka dopravy – MAT 20 bodov + SJL 30 bodov = spolu 50 b.

6341 M škola podnikania – MAT 20 bodov + SJL 30 bodov = spolu 50 b.

pre vyučovací jazyk maďarský:

3765 M technika a prevádzka dopravy – MAT 20 bodov + MJL 20 bodov + SJSL 30 bodov = spolu 70b.

6341 M škola podnikania  – MAT 20 bodov + MJL 20 bodov + SJSL 30 bodov = spolu 70 b.

 

Žiak úspešne zvládol podmienky prijímacieho konania, ak získal:

- minimálne 15 bodov v prijímacom konaní pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským

- minimálne 21 bodov v prijímacom konaní pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským

 

b) odbor 4532 K agromechatronik

1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí tí, ktorí v MONITORE 9 získali min. 90% z MAT a zároveň min. 90% zo SJL.

2. Ak v MONITORE 9 získali min. 90% zo SJL - nerobia skúšku zo SJL (započíta sa im max. počet bodov zo SJL = 30 ) a robia skúšku z MAT.

3. Ak v MONITORE 9 získali min. 90% z MAT nerobia skúšku z MAT (započíta sa im max. počet bodov z MAT = 20 ) a robia skúšku zo SJL.

4. Žiaci, ktorí nesplnia kritérium bez prijímacej skúšky, budú konať zo slovenského jazyka a literatúry písomnú časť – test. 

         

Žiak splnil podmienky pre prijatie, ak získal z testu zo SJL aspoň 30% .

                                                    100% - 90%    30 - 27 bodov

                                                    89%  - 70%     26 - 21 bodov 

                                                    69%  - 50%     20 - 15 bodov 

                                                    49%  - 30%     14 -  9 bodov 

                                                    29%  -   0%       8 -  0 bodov 

5. Žiaci, ktorí nesplnia kritérium bez prijímacej skúšky, budú konať z matematiky písomnú časť - test. 

Žiak splnil podmienky pre prijatie, ak získal z testu z MAT aspoň 30% .

100% - 90%       - 20 - 18 bodov

89% - 80%         - 17 - 16 bodov

79% - 60%         - 15 - 12 bodov

59% - 30%         - 11 - 6 bodov

25% - 0%           - 5  - 0 bodov

6. V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je možné prijať - ak budú na poslednom mieste uchádzači s rovnakým počtom bodov - budú sa brať do úvahy výsledky z MONITORu 9.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou zdravotnou schopnosťou, pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. V prípade integrácie žiaka, je súčasťou prihlášky aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium. Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej skúške a formu prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie žiaka.

 

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu žiakov sa bude 19.06.2018 konať 2. kolo prijímacích skúšok. Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok sú zhodné s 1. kolom.

 

C/ Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na informačnej tabuli školy a na webovej stránke www.sosmoldava.edupage.org   do 3 pracovných dní od konania druhého termínu prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v utorok 22.05.2018. Výsledky žiakov budú zverejnené pod kódom, ktorý bude každému žiakovi pridelený v deň prijímacích skúšok.

Žiaci, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a boli prijatí, dostanú s rozhodnutím o prijatí aj oznámenie o čase, mieste a spôsobe zápisu do 1. ročníka.

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY NA PRIJÍMANIE DO UČEBNÝCH ODBOROV  (ISCED 3C)

Uchádzači budú prijímaní na tieto učebné odbory BEZ prijímacích skúšok.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhodnú tieto kritériá:

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, potvrdená vyjadrením lekára, ktorá umožní vykonávať i manuálnu prácu.

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY NA PRIJÍMANIE DO UČEBNÝCH ODBOROV  (ISCED 2C)

Uchádzači budú prijímaní na tieto učebné odbory BEZ prijímacích skúšok.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhodnú tieto kritériá:

 1. Absolvovanie aspoň 9 rokov školskej dochádzky.
 2. Na vzdelávanie môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.
 3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, potvrdená vyjadrením lekára, ktorá umožní vykonávať i manuálnu prácu

 

Ďalšie ustanovenia:

 1. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania (horšou ako veľmi dobre) rozhoduje riaditeľ školy po posúdení podkladov na prijatie.
 2. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného odboru potrebným minimálnym počtom žiakom, budú so súhlasom zákonného zástupcu urobené presuny prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.

     Tieto kritéria platia odo dňa prerokovania Pedagogickou radou školy 29.01.2018 a následnom schválení riaditeľom školy a len pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

 

Moldava nad Bodvou, 27.03.2018

 

 

       PaedDr. István Stefán

                                                                                                                                               riaditeľ školy