Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

kritériá na prijímacie skúšky Termín konania prijímacích skúšok Výsledky prijímacích skúšok

Stredná odborná škola –Szakközépiskola

Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou

Telefón: 055/4602139    Fax: 055/4602435   e-mail: spopsmoldava@mail.t-com.sk

 

KRITÉRIÁ

prijímacích skúšok na prijatie uchádzačov do 1. ročníka

  pre školský rok 2018/2019

     

 

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou prijíma v školskom roku 2018/2019 žiakov na štúdium do 1. ročníka v nasledovných odboroch:

   

študijné odbory (ISCED 3A) – štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Kód odboru:

Názov odboru:

Vyučovací jazyk:

Počet tried

Počet žiakov

4532 K

agromechatronik

slovenský

1

24

3765 M

technika a prevádzka dopravy

slovenský, maďarský

2

20

6341 M

škola podnikania

slovenský, maďarský

16

 

učebné odbory (ISCED 3C) – trojročné štúdium

Kód odboru:

Názov odboru:

Vyučovací jazyk:

Počet tried

Počet žiakov

2487 H 01

autoopravár - mechanik

slovenský

1

8

3152 H 02

krajčír – dámske odevy

slovenský

8

2964 H

cukrár

slovenský

10

 

učebné odbory (ISCED 2C) – dvojročné štúdium

Kód odboru:

Názov odboru:

Vyučovací jazyk:

Počet tried

Počet žiakov

 

3178 F

výroba konfekcie

slovenský

1,5

36

 

3686 F

stavebná výroba

slovenský

0,83

18

 

2498 F

technické služby v autoservise

slovenský

0,83

22

 

3161 F

praktická žena

slovenský

0,5

12

 

4579 F

lesná výroba

slovenský

0,33

10

 

 

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY NA PRIJÍMANIE DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  (ISCED 3A)

 

A/ Prijatie BEZ prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok sú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní 2018 žiakov 9. ročníkov  dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % a viac.

B/ Prijatie NA ZÁKLADE prijímacej skúšky

  1. kolo prijímacích skúšok:

14.05.2018 (pondelok) – 1. termín

17.05.2018 (štvrtok) – 2. termín

  1. kolo prijímacích skúšok

19.06.2018 (utorok)

 

Profilové predmety:

 

Triedy s vyučovacím jazykom slovenským:

3765 M technika a prevádzka dopravy – slovenský jazyk a literatúra, matematika

4532 K agromechatronik – slovenský jazyk a literatúra, matematika

6341 M škola podnikania – slovenský jazyk a literatúra, matematika

Triedy s vyučovacím jazykom  maďarským:

3765 M technika a prevádzka dopravy – maďarský jazyk, slovenský jazyk a slov. literatúra, matematika

6341 M škola podnikania  – maďarský jazyk, slovenský jazyk a slov. literatúra, matematika

 

Poradie prijímaných žiakov sa určí na základe súčtu bodov:

 1. z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
 2. z prospechu na ZŠ
 3. z výsledku prijímacích skúšok (testov) z profilových predmetov.

 

Stanovenie počtu bodov:

 1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • k dosiahnutým % sa priraďujú body podľa kľúča v tabuľke
 • maximálny počet je 10 bodov

dosiahnuté %

100 – 90,00

89,90 –80,00

79,90 -70,00

69,90 -60,00

59,90 -50,00

body

10

9

8

7

6

 

dosiahnuté %

49,90 -40,00

39,90 -30,00

29,90-20,00

19,90 -10,00

pod 10%

body

5

4

3

2

0

 

 

 1. Prospech žiakov zo ZŠ
 • počíta sa celkový priemer známok za 6.,7., 8. ročník a polročných známok za 9. ročník
 • celkový priemer sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta
 • body sa prideľujú podľa kľúča v tabuľke
 • maximálny počet je 20 bodov.

 

priemer

body

priemer

body

priemer

body

1,00 – 1,25

20

1,86 – 2,05

12

2,76 – 2,94

4

1,26 – 1,45

18

2,06 – 2,25

10

2,95 – 3,14

2

1,46 – 1,65

16

2,26 – 2,45

8

3,15 a viac

0

1,66 – 1,85

14

2,46 – 2,75

6

 

 

 

 1. Prijímacia skúška

Prijímacia skúška z overenia vedomostí prebieha formou testov z profilových predmetov. Úlohy v testoch budú v súlade s obsahom a rozsahom učiva určeného vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania základnej školy a obsahovo budú korešpondovať s testami   z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ.

a) odbory 3765M technika a prevádzka dopravy, 6341M škola podnikania

Maximálny počet získaných bodov:

pre vyučovací jazyk slovenský:

3765 M technika a prevádzka dopravy – MAT 20 bodov + SJL 30 bodov = spolu 50 b.

6341 M škola podnikania – MAT 20 bodov + SJL 30 bodov = spolu 50 b.

pre vyučovací jazyk maďarský:

3765 M technika a prevádzka dopravy – MAT 20 bodov + MJL 20 bodov + SJSL 30 bodov = spolu 70b.

6341 M škola podnikania  – MAT 20 bodov + MJL 20 bodov + SJSL 30 bodov = spolu 70 b.

 

Žiak úspešne zvládol podmienky prijímacieho konania, ak získal:

- minimálne 15 bodov v prijímacom konaní pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským

- minimálne 21 bodov v prijímacom konaní pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským

 

b) odbor 4532 K agromechatronik

1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí tí, ktorí v MONITORE 9 získali min. 90% z MAT a zároveň min. 90% zo SJL.

2. Ak v MONITORE 9 získali min. 90% zo SJL - nerobia skúšku zo SJL (započíta sa im max. počet bodov zo SJL = 30 ) a robia skúšku z MAT.

3. Ak v MONITORE 9 získali min. 90% z MAT nerobia skúšku z MAT (započíta sa im max. počet bodov z MAT = 20 ) a robia skúšku zo SJL.

4. Žiaci, ktorí nesplnia kritérium bez prijímacej skúšky, budú konať zo slovenského jazyka a literatúry písomnú časť – test. 

         

Žiak splnil podmienky pre prijatie, ak získal z testu zo SJL aspoň 30% .

                                                    100% - 90%    30 - 27 bodov

                                                    89%  - 70%     26 - 21 bodov 

                                                    69%  - 50%     20 - 15 bodov 

                                                    49%  - 30%     14 -  9 bodov 

                                                    29%  -   0%       8 -  0 bodov 

5. Žiaci, ktorí nesplnia kritérium bez prijímacej skúšky, budú konať z matematiky písomnú časť - test. 

Žiak splnil podmienky pre prijatie, ak získal z testu z MAT aspoň 30% .

100% - 90%       - 20 - 18 bodov

89% - 80%         - 17 - 16 bodov

79% - 60%         - 15 - 12 bodov

59% - 30%         - 11 - 6 bodov

25% - 0%           - 5  - 0 bodov

6. V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je možné prijať - ak budú na poslednom mieste uchádzači s rovnakým počtom bodov - budú sa brať do úvahy výsledky z MONITORu 9.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou zdravotnou schopnosťou, pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. V prípade integrácie žiaka, je súčasťou prihlášky aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium. Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej skúške a formu prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie žiaka.

 

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu žiakov sa bude 19.06.2018 konať 2. kolo prijímacích skúšok. Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok sú zhodné s 1. kolom.

 

C/ Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na informačnej tabuli školy a na webovej stránke www.sosmoldava.edupage.org   do 3 pracovných dní od konania druhého termínu prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v utorok 22.05.2018. Výsledky žiakov budú zverejnené pod kódom, ktorý bude každému žiakovi pridelený v deň prijímacích skúšok.

Žiaci, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a boli prijatí, dostanú s rozhodnutím o prijatí aj oznámenie o čase, mieste a spôsobe zápisu do 1. ročníka.

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY NA PRIJÍMANIE DO UČEBNÝCH ODBOROV  (ISCED 3C)

Uchádzači budú prijímaní na tieto učebné odbory BEZ prijímacích skúšok.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhodnú tieto kritériá:

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, potvrdená vyjadrením lekára, ktorá umožní vykonávať i manuálnu prácu.

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY NA PRIJÍMANIE DO UČEBNÝCH ODBOROV  (ISCED 2C)

Uchádzači budú prijímaní na tieto učebné odbory BEZ prijímacích skúšok.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhodnú tieto kritériá:

 1. Absolvovanie aspoň 9 rokov školskej dochádzky.
 2. Na vzdelávanie môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.
 3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, potvrdená vyjadrením lekára, ktorá umožní vykonávať i manuálnu prácu

 

Ďalšie ustanovenia:

 1. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania (horšou ako veľmi dobre) rozhoduje riaditeľ školy po posúdení podkladov na prijatie.
 2. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného odboru potrebným minimálnym počtom žiakom, budú so súhlasom zákonného zástupcu urobené presuny prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.

     Tieto kritéria platia odo dňa prerokovania Pedagogickou radou školy 29.01.2018 a následnom schválení riaditeľom školy a len pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

 

Moldava nad Bodvou, 27.03.2018

 

 

       PaedDr. István Stefán

                                                                                                                                               riaditeľ školy